Вимоги до оформлення

Матеріали до Випуску № 6 (17) електронного наукового фахового видання
"Східна Європа: економіка, бізнес та управління" приймаються до 9 листопада 2018 року.
Номер журналу буде опублікований на офіційному сайті електронного видання до 18 грудня 2018 року.

Завантажити правила оформлення статей
Заповнити електронну довідку про автора

Скачать правила оформления статей
Заполнить электронную справку об авторе

Download the rules of articles’ execution
Fill an electronic application about the author


Загальні умови:

Редакція журналу розміщує статті авторів тільки на офіційному сайті видання – www.easterneurope-ebm.in.ua;
До журналу приймаються статті українською, російською, англійською мовами;
Статті повинні відповідати вимогам МОН України до фахових видань та вимогам електронного наукового фахового видання "Східна Європа: економіка, бізнес та управління";

Редакція правомочна здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів;
Редакція залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу;
Редакція протягом двох тижнів після отримання статті направляє автору поштою довідку-сертифікат затвердженої форми про прийняття статті до публікації у журналі за підписом головного редактора, завірену печаткою.


Тематичні розділи журналу:

1. Економічна теорія та історія економічної думки

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

3. Економіка та управління національним господарством

4. Економіка та управління підприємствами

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

8. Гроші, фінанси і кредит

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

10. Статистика

11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Умови та порядок подання статей:

Для розгляду питання про публікацію статті у Випуску № 6 (17) за 2018 рік необхідно до 9 листопада 2018 року заповнити онлайн-анкету на сайті у розділі "Реєстрація авторів", а також надіслати на електронну пошту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. :

- Наукову статтю. Мова публікацій: українська, російська, англійська.

- Для осіб, які не мають наукового ступеня, відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь зі спеціальності, що відповідає предмету дослідження (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту).

- Авторський реферат статті англійською мовою (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора; звання або посаду; місце роботи або навчання; назву статті; стислий зміст статті мінімальним обсягом 250 слів). Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним). При наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні.

- Відскановане підтвердження сплати коштів. Оплата здійснюється після затвердження статті редакцією. Розмір внеску за публікацію статті становить 350 гривень.


Вимоги до оформлення статей:

Загальний обсяг статті – 8-20 сторінок.

Шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.

На початку статті обов’язково необхідно вказати УДК, дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи) і назву статті двома мовами (мовою статті та англійською).

Після назви подаються анотації українською, російською та англійською мовами (не менше 35 слів) та ключові слова до них (до десяти окремих слів або словосполучень).

Список використаних джерел слід вказувати в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (приклад оформлення бібліографічного списку). У тексті статті посилання на використані джерела слід вказувати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка, наприклад, [16, c. 17]). Список літератури оформляється під назвою «Бібліографічний список».

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ