Матеріали до Випуску № 2 (35) електронного наукового фахового видання
"Східна Європа: економіка, бізнес та управління" приймаються до 11 березня 2022 року.
Номер журналу буде опублікований на офіційному сайті електронного видання 29 квітня 2022 року.

Завантажити правила оформлення статей
Заповнити електронну довідку про автора

Скачать правила оформления статей
Заполнить электронную справку об авторе

Download the rules of articles’ execution
Fill an electronic application about the author


Загальні умови:

Редакція журналу розміщує статті авторів тільки на офіційному сайті видання – www.easterneurope-ebm.in.ua;
До журналу приймаються статті українською, російською, англійською мовами;
Статті повинні відповідати вимогам МОН України до фахових видань та вимогам електронного наукового фахового видання "Східна Європа: економіка, бізнес та управління";

Редакція правомочна здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів;
Редакція залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу;
Редакція протягом двох тижнів після отримання статті направляє автору поштою довідку-сертифікат затвердженої форми про прийняття статті до публікації у журналі за підписом головного редактора, завірену печаткою.


Тематичні розділи журналу:

1. Економічна теорія та історія економічної думки

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

3. Економіка та управління національним господарством

4. Економіка та управління підприємствами

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

8. Гроші, фінанси і кредит

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

10. Статистика

11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Умови та порядок подання статей:

Для розгляду питання про публікацію статті у Випуску № 2 (35) за 2022 рік необхідно до 11 березня 2022 року заповнити онлайн-анкету на сайті у розділі "Реєстрація авторів", а також надіслати на електронну пошту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. :

- наукову статтю. Мова публікацій: українська, англійська.

- відскановане підтвердження сплати коштів. Оплата здійснюється після затвердження статті редакцією. Розмір внеску становить 800 гривень (8-15 сторінок), кожна додаткова сторінка – 20 гривень.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.


Вимоги до оформлення статей:

Загальний обсяг статті – 8-20 сторінок.

Шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.

На початку статті обов’язково необхідно вказати УДК, дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи) і назву статті двома мовами (мовою статті та англійською).

Після назви подаються анотації українською, російською та англійською мовами та ключові слова до них.
Обсяг анотацій українською та російською мовами  мінімум 700-800 знаків (без пробілів).
Кількість ключових слів (або словосполучень) – мінімум 5 позицій.
Обсяг розширеної анотації англійською мовою - мінімум 1800 знаків (без пробілів). У анотації англійською мовою автор повинен вказати на актуальність теми. Необхідно висвітлити обговорювані питання, не представивши результати. Автор не повинен посилатися на будь-які дослідження або інші джерела інформації. Анотація подається без підрозділів. Текст повинен бути коротким і оригінальним, без використання інформації з тексту статті. Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація подається українською мовою. При наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні.

Список використаних джерел слід вказувати в кінці статті в порядку появи відповідних посилань.

При оформленні списку літератури слід дотримуватися розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (приклад оформлення бібліографічного списку). У тексті статті посилання на використані джерела слід вказувати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка, наприклад, [16, c. 17]). Список літератури оформляється під назвою «Бібліографічний список».

Після бібліографічного списку розміщується список джерел для міжнародних баз даних "References". При оформленні "References" посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті (приклади оформлення бібліографічного опису в романському алфавіті).

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ